Apple

Apple là một công ty công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ và là một trong những công ty nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Apple được thành lập vào năm 1976 bởi Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne và những người khác. Ban đầu, họ phát triển các máy tính cá nhân như Apple I và Apple II, và sau đó phát hành máy tính Macintosh, đạt được sự phổ biến đáng kể.

Scroll to Top